A vezetőfejlesztés alapelvei

Ahhoz, hogy valódi fejlődési folyamat történjen – a fejlesztési programok során eddig megélt sikereink és nehézségeink tapasztalatából kiindulva – a következő alapelvek minél teljesebb körű érvényesítését tartjuk fontosnak.


A fejlesztés több lépésből álló folyamatban igyekszünk megvalósítani

Tartós változást igazán csak olyan folyamatban lehet elérni, melynek főbb sajátosságai a többszöri visszacsatolás lehetősége, a felmerülő igényekre reagáló rugalmasság és a módszertani sokszínűség.

Az egymásra épülő több képzési lépcső lehetőséget ad a személyes fejlődési akciók támogatására, a korábbi élményekhez való kapcsolódásra és visszacsatolásra. Az együttdolgozó csoportokban a folyamat során erősödhet a bizalom, ami támogatja a személyes kérdések megfogalmazását, és segíti a munkahelyi helyzetekben való együttműködést.


Összekapcsoljuk a szervezeti és egyéni fejlesztési célokat

Egy fejlesztési folyamat megtervezése során fontos számunkra, hogy több szálon keresztül tudjunk kapcsolatba kerülni a szervezet tagjaival, és olyan személyes párbeszédet tudjunk kialakítani az érintettekkel, amelyben lehetőség nyílik a célok, elvárások és lehetőségek feltárására, a különböző szakmai és szervezeti szempontok megjelenítésére.

  • Egy fejlesztési folyamat megtervezése és előkészítése során interjúkat készítünk az érintett vezetőkkel (min. 10 vezetővel, de lehetőség szerint a vezetők 1/3-val).
  • Folyamatos kapcsolatot tartunk a program szakmai felelősével.
  • A fejlesztési program elfogadásában, tudatos támogatásában számítunk a felső vezetésre. Fontosnak tartjuk, hogy valódi megbízóként jelenjenek meg felénk és a szervezet felé is.


Illeszkedünk a program résztvevőinek különböző tanulási stílusaihoz

Az hogy ki hogyan tanul, mindenkinek egyéni sajátossága. Egy fejlesztési folyamat elején ezért időt szánunk arra, hogy ki-ki tudatosabban foglakozzon önmagával, és válaszoljon arra a kérdésre, hogy ő hogyan, milyen helyzetekben és formákban tud a legjobban tanulni.

A tréningek során ezért tudatosan többféle eszköz használatával szólítjuk meg a résztvevőket. Ezek a következők lehetnek: a modulhoz, témához kapcsolódó modellek bemutatása, esettanulmányok, játékos gyakorlatok, tesztek, páros beszélgetések, konkrét esetek feldolgozása, dramatikus eszközök használata.


Építünk a tapasztalati tanulásra

Ez a tanulási forma azért különösen releváns számunkra, mert valójában a KOLB modell 4 dimenzióját, a 4 tanulási stílust folyamatszerűen fogja át, s ezzel egyszerre képes a résztvevőket megszólítani.
A tapasztalati tanuláson alapuló tréninggyakorlatok elvégzése után lehetőség van a konkrét élmények, tapasztalatok elemzésére, megbeszélésére. Ezen gyakorlatok közé tartoznak az outdoor helyzetek, illetve azok az esetmegbeszélések, amikor a résztvevők saját korábbi élményeik feldolgozásával tanulnak.

Fejlesztő programjainkban az outdoor helyzetek használata (link) azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők kihívó helyzetekben kapjanak visszajelzést saját működésükről, és tudatosabban tudjanak saját fejlődési szükségleteik felé fordulni.


A magatartásbeli változást az alapoktól kezdjük felépíteni

A vezetői magatartásban és a vezetői készségek szintjén akkor következik be valódi változás, ha a vezető tisztában van a feléje megfogalmazott elvárásokkal, tudja mi a helye, és mi a dolga a szervezetben és azért vállalja is a felelősséget, tud saját hiteire, értékeire, motivációira reflektálni, és meri vezetőként önmagát adni.


Fejlődésük legfőbb felelőseié a résztvevőket tesszük

A valódi változásnak az is feltétele, hogy maga a vezető is akarja a változást, hogy a folyamat elején meg tudja fogalmazni a számára fontos fejlődési célokat, és akarjon tenni a saját fejlődése érdekében. Ez biztosítja azt is, hogy a tréningen tanultakat a mindennapokban is használni fogja, illetve a tréningsorozat vége után is felelősséget vállal a folyamatos fejlődésért.

A fejlesztési folyamataink első lépcsőjének, az indító tréningnek egyik legfontosabb üzenete, hogy a fejlesztési folyamat akkor eredményez valódi változásokat, ha ki-ki magáénak tekinti a folyamatot, és jól használja a folyamatban biztosított időt és lehetőségeket arra, hogy saját kérdéseit, dilemmáit és céljait önmaga számára is tudatosabb szinten fogalmazza meg. A tréningek folyamat jellege lehetőséget ad arra is, hogy a vezetők kisebb „házi feladatok” segítségével a modulok között is fokozottan figyeljenek saját vezetői működésükre.


A felsővezetőknek szerepet adunk a fejlesztési folyamatban

A felsővezetők működése mintát jelent az egész szervezet számára. Kapcsolatuk a fejlesztési folyamattal erősíti annak hitelét, célrendszerét.

Korábbi munkáink során a felsővezetőket úgynevezett „kandalló-beszélgetések”-re invitáltuk, ahol a tréningen részt vevő vezetők és a felsővezető folytathattak kb. 2,5 órás kötetlen beszélgetést a cég aktuális kérdéseiről. Ezekre rendszerint az egyes fejlesztési modulokat megelőző estén került sor.


Több elemű minőségbiztosítást alkalmazunk

A folyamatszemlélet abban is megjelenik, hogy folyamatos rátekintést biztosítunk a fejlesztési program szakmai felelőse számára a fejlesztési folyamat alakulására.

 

Egy-egy tréningalkalom illetve modul után ez a következő dolgokat jelenti:

  • elkészítjük a megvalósult tematikát,
  • összefoglalót írunk a csoportfolyamatok, csoportdinamika alakulásáról,
  • összesítjük a résztvevők által kitöltött tréningértékelő lapokat,
  • természetesen lehetőséget biztosítunk mindezek szóbeli megbeszélésére is.


Figyelmet fordítunk a csoportdinamikára

A magunk számára is folyamatosan monitorozzuk a fejlesztési folyamat alakulását. Az egyes tréningek/modulok tematikájának megvalósulásánál figyelmet fordítunk a csoportfolyamatokra is. Meggyőződésünk, hogy tanulni csak biztonságos környezetben lehet, csak így tudnak megjelenni a résztvevők számára igazán feszítő kérdések, dilemmák. Biztonságos környezetben lehet őszintébben akár gyengeségeket is megmutatni vagy konfrontálódva vitatkozni. A folyamat során tehát folyamatosan értékeljük, hogy a megvalósuló folyamat valóban az eredeti szándékok mentén halad-e.


A trénerek száma illeszkedik a program igényeihez

A tréningeket a céloktól, a tartalomtól és a csoportlétszámtól függően egy vagy két tréner tartja.

Új Magyarország Fejlesztési Terv